La present Política de Privacitat (“Política de Privacitat”) descriu com MARIANO CAMPS I FILLS, S.L. (en endavant, indistintament, “MARIANO CAMPS I FILLS”) recull, processa i utilitza la informació personal dels seus clients i usuaris, sempre emparant-nos en el nostre compromís amb la privacitat i la seguretat de la informació de les dades, sent recollides exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims, no podent ser tractades de manera incompatible amb aquestes finalitats i en estricte compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, en particular, el Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades  (en endavant, RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (en endavant, LOPDGDD).

La Política de Privacitat serà actualitzada periòdicament amb l’objecte de clarificar o reflectir les noves pràctiques en la gestió de la privacitat dels nostres usuaris o les modificacions legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o altres Autoritats de Control que puguin produir-se i que haguessin d’aplicar-se i serà accessible en tot moment per a la seva consulta des del lloc web.

Identificació del responsable del tractament:

L’entitat responsable del tractament de les seves dades és:

MARIANO CAMPS I FILLS, S.L.,

B60774726

C/Joan Maragall, 2 (08470) Sant Celoni

938670843  – 

administracio@marianocamps.com  – 

Mitjans a través dels quals tractem les seves dades:

Tractem dades personals en els següents supòsits:

-Visites a la nostra pàgina web;

-Interacció, connexió o enllaços amb la nostra pàgina web, mitjançant eines de xarxes socials, blogs o altres webs;

-Ús d’algun dels nostres serveis de comunicació electrònica: correu electrònic, formularis web de contacte / registre, o chatbot;

-Enviament de currículum vitae per formar part del nostre equip.

Amb quines finalitats tractem les seves dades:

Des de MARIANO CAMPS I FILLS tractem les seves dades personals respectant els principis recollits en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals. Les dades personals no  s’utilitzaran per a finalitats diferents de les exposades a continuació:

 

Dades de clients:

Més enllà dels tractaments directament relacionats directament amb la nostra pàgina web, les dades dels nostres clients seran tractades amb la finalitat de prestar els serveis contractats, així com per a realitzar la gestió de facturació fiscal, comptable i administrativa de la relació contractual que legitima el tractament de les dades.

 

Dades d’usuaris web:

Les dades de navegació i metadades d’usuaris de la web seran tractades únicament per finalitats estadístiques i d’anàlisi. No dubti a consultar la nostra Política de Cookies per a més informació (veure peu de pàgina web).

Referent això podrem tractar dades com ara l’IP d’accés a la xarxa de telecomunicacions, dades de municipis d’accés al lloc web, Sistema Operatiu i navegador utilitzat per l’usuari, pàgines vistes i temps de connexió.

Dades de CV:

De la mateixa manera, podem tractar dades de currículum vitae en el cas que els interessats ens ho facin arribar a través de correu electrònic. En aquests casos, les dades seran tractades amb l’única finalitat de participar en els processos de selecció actius presents o futurs.

 

Dades recollides a través dels formularis de contacte:

També podrem tractar dades personals si els interessats ens contacten a través dels formularis, amb l’única finalitat de donar resposta a la sol·licitud formulada. En cap cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense legitimació i/o autorització prèvia per part del titular de les dades.

Les dades obligatòries de cada formulari seran identificades com a tals. En cas d’absència o incorrecció de les mateixes, es podrà procedir a la supressió de les dades rebudes i/o del compte d’usuari.

Dades de e-mails rebuts:

També tractarem dades personals si els interessats remeten consultes, queixes o suggeriments per correu electrònic a les direccions facilitades en el lloc web a tals efectes. En aquest cas, les dades seran tractades amb l’única finalitat de donar resposta a la sol·licitud de les mateixes. En cap cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense legitimació i/o autorització prèvia per part del titular de les dades.

Dades recollides a través dels nostres perfils a Xarxes Socials:

Podrem tractar les dades dels usuaris de Xarxes Socials que interactuen amb la pàgina de perfil de MARIANO CAMPS I FILLS en les diferents xarxes socials.

La informació facilitada per MARIANO CAMPS I FILLS, als seus perfils de xarxes socials tenen una finalitat merament informativa. MARIANO CAMPS I FILLS, no és responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.

En relació a la modificació de les teves dades en una xarxa social, t’informem que a l’utilitzar una plataforma aliena a MARIANO CAMPS I FILLS, pots realitzar-la a través de la configuració del teu perfil de cada un dels teu perfils a les diferents xarxes socials. MARIANO CAMPS I FILLS, únicament pot consultar o donar de baixa les teves dades en qualitat de seguidor.

Clàusules particulars per a Xarxes Socials

Instagram

Al seguir el nostre perfil, l’usuari accepta que MARIANO CAMPS I FILLS, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat d’Instagram, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors (nom i fotografia), publicar noticies que apareixeran a la pàgina principal d’aquests. MARIANO CAMPS I FILLS, en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor al clicar a la casella “Deixar de seguir”.

Linkedin

Al prémer el botó “Seguir” d’aquesta xarxa social, l’usuari consent que MARIANO CAMPS I FILLS, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de LinkedIn, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar noticies i informacions que apareixeran en el mur d’aquests, participar en debats, així com enviar missatges. MARIANO CAMPS I FILLS, en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor al clicar a la casella “Deixar de seguir”. 

Dades de Newsletter:

Els usuaris web es podran subscriure a la nostra newsletter omplint les dades en el formulari de subscripció habilitat en el lloc web. Les dades dels subscriptors a la newsletter seran tractades amb l’única finalitat de remetre informació sobre l’activitat de MARIANO CAMPS I FILLS, així com per informar-los de novetats, promocions, esdeveniments organitzats o descomptes aplicables sobre els nostres productes o serveis en base al consentiment previ dels mateixos, en el cas que aquesta sigui la base de legitimació.

Els subscriptors podran cancel·lar la subscripció a la newsletter en qualsevol moment, accedint al procediment de baixa a peu de cada newsletter, o bé comunicant-ho per escrit a administracio@marianocamps.com.

 

A qui comuniquen les seves dades:

MARIANO CAMPS I FILLS garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal, no comunicant-les a tercers sense la prèvia autorització del titular de les mateixes. No obstant, en virtut de les diferents necessitats de MARIANO CAMPS I FILLS, podrem comunicar les dades als següents destinataris:

Proveïdors de serveis

MARIANO CAMPS I FILLS podrà subcontractar diferents serveis amb proveïdors externs que tindran accés a dades de caràcter personal, a títol merament enunciatiu i sense caràcter limitatiu: distribuïdors, advocats i procuradors, auditors, consultors, entitats financeres, proveïdors de serveis cloud o en el núvol i els seus servidors informàtics, i altres proveïdors i professionals, els qui tractaran les dades personals com a encarregats del tractament en nom i per compte de MARIANO CAMPS I FILLS. En tal cas, els proveïdors tindran subscrits acords de tractament de dades de caràcter personal limitant el seu tractament a les finalitats del Servei prestat i sempre sota les mesures de seguretat que estableix la normativa vigent.

Administració pública i autoritats:

Podrem revelar les seves dades i qualsevol altre informació que estigui en el nostre poder o que sigui accessible a través dels nostres sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas a l’Administració pública amb competència en la matèria, així com a les autoritats públiques competents. Tot això per habilitació legal i amb l’única finalitat de complir amb les nostres obligacions i prevenir abusos dels serveis o activitats fraudulentes en els serveis prestats a través del nostre Lloc Web.

Transferència Internacional de Dades:

De la mateixa manera, les seves dades podran ser tractades en països fora de l’Unió Europea. En aquest cas, MARIANO CAMPS I FILLS vetlla perquè els països destí de les seves dades personals sempre tinguin un nivell de seguretat equiparable i adequat de protecció. En qualsevol cas, la transferència internacional es realitzarà en compliment d’allò estipulat en els Arts. 44 i següents del RGPD.

 

Exercici de drets:

 

Si desitja exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, així com el dret a la portabilitat i a la limitació del tractament, i en el seu cas, revocar el seu consentiment en aquells casos en els que aquesta sigui la base jurídica de legitimació, pot dirigir-se, amb l’assumpte ‘PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS’ a: administracio@marianocamps.com

Tutela de drets davant l’Autoritat de Control:

En qualsevol supòsit de vulneració del dret a la protecció de dades personals, l’usuari pot dirigir-se a l’Autoritat de Control nacional corresponent, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.aepd.es, per iniciar els tràmits oportuns de reclamació i/o defensa dels seus drets.

Conservació de les dades:

Les dades referides a clients de la companyia es conservaran per el temps necessari per atendre a la finalitat per la qual haguessin estat recollits i a les obligacions legals derivades de la mateixa i, en qualsevol cas, acabada la relació negocial, per un màxim de 5 anys. Les dades econòmiques es conservaran a l’empara del que disposa la Llei 58/2003 General Tributària.

 

Les dades rebudes a través dels formularis web, per e-mail, així com les dades de currículum vitae es conservaran per un temps màxim d’un any des de la data en què van ser recollides.

Les dades recollides a través de cookies i/o píxels de seguiment, plug-in de xarxes socials, i dades de navegació d’usuaris web, tindran un període de conservació màxim d’un any des de la seva recollida.

Les dades d’usuaris que accedeixin a una xarxa social de MARIANO CAMPS I FILLS no seran incorporades a les bases de dades de l’empresa i, per tant, seran conservades en les condicions i pels períodes de temps establerts per la xarxa social corresponent.

Responsabilitats de l’usuari:

L’usuari garanteix ser major d’edat, disposant de la capacitat suficient i el coneixement necessari per utilitzar aquest lloc web i el seu contingut, garantint que les dades que facilita en cada un dels formularis en els que MARIANO CAMPS I FILLS sol·licita les seves dades personals són veraces; reconeixent la responsabilitat d’informar a MARIANO CAMPS I FILLS de qualsevol canvi i/o modificació dels mateixos per al seu correcte tractament.

Mesures de Seguretat:

MARIANO CAMPS I FILLS ha implantat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un ús i tractament eficaç de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari; salvaguardant la intimitat, privacitat, confidencialitat i integritat de les mateixes; complint amb els requisits normatius previstos per la normativa d’aplicació; i fent ús dels mitjans tècnics necessaris per evitar l’alteració, pèrdua, accés no autoritzat o tractament de les seves dades, segons l’estat de la tecnologia en cada moment, així com l’abast de control de MARIANO CAMPS I FILLS.

Normativa relacionada.

Si desitja obtenir més informació sobre la normativa que t’assisteix, protegeix i fixa els teus drets, posem a la teva disposició les lleis que han inspirat la present política i són rellevants per a tu: